titolo_airboat
titolo_airboat
- russian 
divisione_top
img_header
divisione_top
HI TECH INTERNATIONAL S.r.l.
P.O. Box 1, Via Buonarroti, 43a
20064 GORGONZOLA (MI), Italia

Telefono +39.02.95383851 (r.a.)
Telefax +39.02.95383815

P. Iva 11398750155
???Р? ???А???АТЬ
Аэ?оглиссе?? (англ. airboats) изго?овленн?е Hi Tech International - э?о с?да с плоским дни?ем, ко?о??е пе?едвига??ся за с?е? возд??а, нагне?аемого п?опелле?ом, ко?о??й п?иводи?ся во в?а?ение самоле?н?м либо ав?омобил?н?м двига?елем.

?вига?ел? и п?опелле? поме?ен? в за?и?н?? ?е?е?к?, ко?о?ая п?едо?в?а?ае? попадание ?азли?н?? п?едме?ов, ?аки? как, с???я и ве?ки де?ев?ев, одежда, п?и?? и живо?н?е, ко?о??е сл??айно мог?? с?олкн???ся с п?опелле?ом. Э?о помогае? избежа?? ??авм пассажи?ов и опе?а?о?а, а ?акже пов?еждения с?дна.

Уп?авление в?полняе?ся за с?е? сжа?ого возд??а, п?о?одя?его ?е?ез ве??икал?н?й ??л? пово?о?а. У аэ?оглиссе?ов airboats не? ?о?мозов и поэ?ом? они не мог?? дава?? об?а?н?й ?од. ??ен? ?а?ак?е?н?й для Hi Tech International дизайн аэ?оглиссе?а с плоским дни?ем и о?с??с?вие опе?и????и? ме?анизмов под водой, позволя?? с?дн? свободно пе?еме?а??ся по мелковод??, боло?ам, по каналам, ?екам и озе?ам, а ?акже по заме?з?им озе?ам. ?изайн аэ?оглиссе?а airboat делае? его идеал?н?м с?дном для спаса?ел?н?? опе?а?ий п?и наводнения?, а ?акже на л?д?, благодо?я ?е?лоновом? пок???и?, за?и?а??его ко?п?с о? пов?еждений и ?а?апин. Наполнение из пен? с замкн??о-я?еис?ой с???к???ой и дв??с?о?онняя ал?миневая конс???к?ия ко?п?са га?ан?и???? положи?ел?н?? плав??ес?? п?и л?б?? погодн?? и мо?ски? ?словия?. Ш?м, п?оизводим?й п?опелле?ом и двига?елем аэ?оглиссе?а airboat, може? б??? о?ен? сил?н?м; бол??ая ?ас?? ??ма п?оизводи?ся п?опелле?ом. ?изайн и сов?еменн?е ?е?нологии Hi Tech International зна?и?ел?но снизили ??м, п?оизводим?й на?ими аэ?оглиссе?ами airboat. ?вига?ели аэ?оглиссе?ов о? Hi Tech International снабжен? гл??и?елями и многолопас?н?ми п?опелле?ами из ?гле?одного волокна, ??о зна?и?ел?но снижае? зв?к, п?оизводим?й аэ?оглиссе?ом. ?ос??пн? ?азме?? о? 10 до 45 ???ов с 4-? ?ак?ов?м, бензинов?м или дизел?н?м мо?о?ом ев?о 4. ?озможн? дополни?ел?н?е оп?ии: конди?ионе? возд??а, сис?ема но?ного видения, ?ада?, навига?о?, поисков?й све?, са?ели?ная сис?ема комм?ника?ий, ин?е?не?....и многое д??гое. Не за???няй?ес? сп?а?ива??. ?а?а п?еданнос?? - на?а ?да?а.

divisione_top